Meny Lukk

Om Malakoff og Skarmyra vel

Stiftet: 1969

Geografisk virkeområde: Vogts gate i nord, vestre side av Klostergata, østre side av Fjordveien, og grensen i sør er Ryggeveien og Melløsparken.

E-postadresse: eirik – at – produktmedia.no

Styret

  • Leif Jarle Isberg (kasserer)
  • Erik Hammer
  • Marie Grytdal Eilertsen
  • Nils Riisnes
  • Nina Faksvåg Caspersen (vara)
  • Eirik Stridsklev Nilsen (leder)

Vedtekter

§1

Malakoff og Skarmyra Vel er en sammenslutning av beboere i Malakoff- og Skarmyraområdet samt andre interesserte.

Velets formål er å ivareta beboernes interesser samt øke botrivselen i området.

Velet er partipolitisk nøytralt.

§2

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen og beregnes pr. husstand. Et familiemedlem som har fylt 16 år og som ønsker det, kan tegne seg som medlem.

§3

Velet ledes av et styre som består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Alle velges for 2 år og alterneres slik: Leder, kasserer og 1 styremedlemmer velges det ene året, mens nestleder, sekretær og varamedlem velges det neste året.

Det er årlig valg på: 2 revisorer og en valgkomité på 2. Styret kan oppnevne komiteer til spesielle formål.

§4

Den årlige generalforsamling avholdes innen 15 mars. Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers varsel Den behandler styrets beretning, regnskap, valg og innkomne forslag. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styret i hende 7 dager før generalforsamlingen. Styret avgjør om for sent innkomne saker skal behandles på generalforsamlingen. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§5

Dersom 1/3 av de betalende medlemmer forlanger det, eller styret finner det påkrevet, innkalles til ekstraordinært generalforsamling med 14 dagers varsel.

§6

Styret er beslutningsdyktig med 4 medlemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll ved hvert styremøte.

§7

Forandring av lovene kan kun vedtas på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertall. Begrunnet forslag må være styret i hende senest 14 dager i forveien.

§8

Beslutning om oppløsning av Malakoff og Skarmyra Vel kan kun fattes på generalforsamlingen og skal være enstemmig. Dersom dette ikke oppnås, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling, og forslaget om oppløsning må da vedtas med minst 2/3 flertall.

Ved oppløsning bestemmer generalforsamlingen hva som skal gjøres med velets midler.